دفتر مرکزی

تبریز، دروازه تهران ، نرسیده به میدان استاد شهریار
04133335050
کد پستی: 5167653766
فکس : 04133338080

کارخانه

کیلومتر 12 جاده بستان آباد به میانه، جنب پست برق تیکمه داش
04133335050
کد پستی: 5498134546
فکس : 04133338080

تماس با

ما

پیشنهاد

نوع گزارش

نام و نام خانوادگی

شماره تماس *

ایمیل

پیام *

موقعیت دفتر مرکزی
موقعیت کارخانه