# نام محصول نام آزمون مرجع ویرایش
1
ناودانی هاي فولادي گرم نورديده براي تسليح بتن_لبه گرد شیبدار
انالیز
کشش
خمش
وزن و ابعاد
INSO 4477-1
INSO 4477-2
INSO 4477-3
INSO 4477-4
1390
1390
1390
1390
1
میلگرد های گرم نوردیده برای تسلیح بتن
انالیز
کشش
خمش
وزن و ابعاد
INSO 3132 Clause 12
INSO 3132 Clause 13
INSO 3132 Clause 14
INSO 3132 Clause 15
1393
1394
1394
1394